Home Terms and conditions

Terms and conditions

Terms and conditions SOM Tales of Perfume  / Algemene Voorwaarden SOM Tales of Perfume

Algemene voorwaarden SOM Tales of Perfume

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SOM Tales of Perfume diensten aanbiedt en/of producten levert. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

Indien ook de ‘Opdrachtgever’ of ‘Cliënt’ naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door SOM Tales of Perfume is ingestemd. Als hierna wordt gesproken over een ‘Cliënt’, dan wordt daarmee iedere bezoeker van de internetsite bedoelt, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SOM Tales of Perfume in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

SOM Tales of Perfume behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Door het gebruik van de internetsite van SOM Tales of Perfume en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard de Cliënt deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de internetsite.

SOM Tales of Perfume is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Cliënt.

De bedoeling van deze Algemene voorwaarden is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen en zodoende discussies te voorkomen. 

Geheimhouding & Intellectueel eigendom

In het kader van een Bespoke Perfume Traject is de Cliënt verplicht tot geheimhouding van alle door SOM Tales of Perfume verstrekte (eventueel: vertrouwelijke) informatie en gegevens jegens derden, ook na beëindiging van de dienstverlening. 

SOM Tales of Perfume is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte parfums,recepturen, producten, installaties en andere materialen. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, fotografie-, film-, muziek- en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Cliënt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke toestemming van SOM Tales of Perfume of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

SOM Tales of Perfume zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens, alsook Bespoke Pefume recepturen, van de Cliënt en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de Cliënt. De Cliënt geeft SOM Tales of Perfume toestemming om de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Met betrekking tot hoe wij in het kader van de nieuwe Privacy wetgeving / AVG  mei 2018 omgaan, verwijzen wij uitdrukkelijk naar onze Privacy Policy.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Cliënt tot het doen van een aanbod. SOM Tales of Perfume is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Cliënt geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Een aanbod van de potentiële Cliënt, zoals eerder genoemd in dit artikel, wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 • de potentiële Cliënt precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen
 • een offerte of opdrachtbevestiging door de Cliënt is getekend en door SOM Tales of Perfume is ontvangen ingeval door SOM Tales of Perfume een op naam gestelde offerte of opdrachtbevestiging is uitgebracht

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Cliënt is overhandigd dan wel, in het geval van het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Cliënt opgegeven emailadres.

Cliënt en SOM Tales of Perfume komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SOM Tales of Perfume zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SOM Tales of Perfume is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

Prijzen 

Alle prijzen zijn weergegeven in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW en andere heffingen vanuit overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten bij offertes en of aanbiedingen tenzij anders en specifiek aangegeven. Uitzonderingen hierop kunnen zijn: producten die niet in opdracht zijn gemaakt en dus in eigen beheer worden aangeboden via diverse kanalen, zowel on- als offline. 

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

De Cliënt is de prijs verschuldigd die SOM Tales of Perfume in haar bevestiging conform de artikelen bij ‘aanbiedingen en totstandkoming’ van deze voorwaarden heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgaven, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SOM Tales of Perfume worden gecorrigeerd.

Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat en/of gewicht van het bestelde product alsook van de aflever locatie. 

In het kader van het maken van een vervolg batch van een Bespoke Perfume zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 

 • SOM Tales of Perfume geeft een inkoopsprijs exclusief btw af ten tijde van het componeren van de Bespoke Perfume, deze prijs is indicatief en dus niet bindend, uiteraard streven wij hier wel naar. 
 • Omdat wij uitsluitend werken met Botanische extracten kan het zijn dat één of meer extracten binnen de compositie door bijvoorbeeld schaarsheid of slechte oogst ineens veel duurder zijn. In dit geval nemen we altijd contact op om samen met de Cliënt overleg te plegen of we deze batch op dat moment gaan uitvoeren en wat de consequenties zijn tot de eerder gehanteerde prijzen. 
 • Wanneer een extract tijdelijk van sterk verminderde kwaliteit is of niet leverbaar  kan het zijn dat we de order voor al dan niet bepaalde tijd willen opschorten, dit omdat we de kwaliteit ten allen tijde willen kunnen waarborgen. In dit geval informeren we de Cliënt zo spoedig mogelijk.
 • Voor al onze producten hanteren wij diverse strenge en bij wet bepaalde criteria, onder andere de “IFRA Standards” In het onwaarschijnlijke geval wanneer een extract ineens niet meer als “IFRA compliant” zou worden bevonden, dan zijn wij genoodzaakt om dit extract niet meer te gebruiken. Wanneer dit betreffende extract in een voor Cliënt eerder gecomponeerde receptuur zit én er een nieuwe order geplaatst is nemen wij direct contact op met de Cliënt om een passende oplossing aan te bieden. In dit onwaarschijnlijke geval was op het moment van componeren van de originele receptuur, de receptuur wel “IFRA compliant”. Daar kan, op geen enkele wijze of met terugwerkende kracht, aanspraak op welke manier dan ook gemaakt worden.

Betaling

Bij bestellingen van welke aard dan ook kan op de volgende manieren worden betaald:   overboeking per bank.

SOM Tales of Perfume kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Cliënt, is voldaan.

In het geval dat door SOM Tales of Perfume een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Cliënt in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. SOM Tales of Perfume is geen partij in de relatie tussen de Cliënt en de kaartuitgever.

Bij niet of niet-tijdige betaling door Cliënt is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand,tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

Ten laste van de Cliënt komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die SOM Tales of Perfume als gevolg van de niet nakoming door Cliënt van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is SOM Tales of Perfume bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Cliënt de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft SOM Tales of Perfume ernaar bestellingen van producten die op voorraad zijn binnen 5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd, alsook de genoemde levertijd in andere overeenkomsten gesloten met SOM Tales of Perfume geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. SOM Tales of Perfume kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Leveringen vinden plaats op het door de Cliënt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient SOM Tales of Perfume de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Cliënt.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Cliënt. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan €5.445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Cliënt op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

Ruilen en herroepingsrecht

De consument-Cliënt is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en bij een niet gebruikt / geopend product.

Overeenkomsten met consument-Cliënten, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Cliënt het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij SOM Tales of Perfume, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.

Indien de consument-Cliënt van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt SOM Tales of Perfume zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door consument-Koper betaalde.

Voor Bespoke Cliënten gelden andere en/of aanvullende voorwaarden die bij de opdrachtovereenkomst worden toegevoegd.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Cliënt over, nadat Cliënt al hetgeen Cliënt ter zake van enige overeenkomst met SOM Tales of Perfume is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

De Cliënt mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet betasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Garantie en aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van SOM Tales of Perfume wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming is beperkt tot vergoeding van door de Cliënt geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Behoudens die schadevergoeding, is SOM tales of Perfume jegens de Cliënt niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade en winst- of omzetderving uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid. 

In het geval de Cliënt via SOM Tales of Perfume een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SOM Tales of Perfume of fabrikant zijn verricht.
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
 • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, nalatig onderhoud of onjuiste opslag
 • indien er gebruik wordt gemaakt van het product na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum

De Cliënt is gehouden SOM Tales of Perfume te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen SOM Tales of Perfume mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Cliënt dienen te komen.

Het is mogelijk dat SOM Tales of Perfume op haar internetsite of sociale media kanalen links opneemt die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SOM Tales of Perfume is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

In geval van overmacht is SOM Tales of Perfume niet gehouden haar verplichtingen jegens de Cliënt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite alsook ziekte van betreffende partners die nodig zijn om de levering te verwerken en/of produceren.

Geschillenbeslechting

Op de overeenkomsten tussen de Cliënt en SOM Tales of Perfume is Nederlands recht van toepassing. Indien de Cliënt en SOM Tales of Perfume een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure leidt, is alleen de bevoegde rechtelijke instantie waar SOM Tales of Perfume gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen – voorzover de wetgever niet anders heeft bepaald. Dat geldt ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure. Ten laste van de Cliënt komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die SOM Tales of Perfume als gevolg van de niet nakoming van Cliënt van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

SOM Tales of Perfume is gevestigd te Sittard (Kruisstraat 28 6137SZ) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52943747. Het BTW-identificatienummer is NL159589381B01. 

U kunt ons bereiken via de volgende emailadressen:

Voor vragen met betrekking tot deze voorwaarden, privacy policy of AVG 2018 regeling privacy@somperfume.com

Voor vragen van administratieve aard, inquiries en B2B marielle@somperfume.com

Voor verdere informatie, zie de contactgegevens op www.somperfume.com

of via de volgende telefoonnummers 

Mariëlle Robbe – +31(0)620438390

SOM Tales of Perfume streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.