Home Terms and conditions

Terms and conditions

Terms and conditions SOM Tales of Perfume  / Algemene Voorwaarden SOM Tales of Perfume

Algemene Leveringsvoorwaarden SOM Perfume

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij SOM Perfume, alsook handelend onder SOM Tales of Perfume, diensten aanbiedt en/of producten levert. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

Indien ook de ‘Opdrachtgever, contractant’ of ‘Cliënt’ naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door SOM Perfume is ingestemd. Als hierna wordt gesproken over een ‘Cliënt’, dan wordt daarmee iedere bezoeker van de internetsite bedoelt, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SOM Perfume in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

SOM Perfume behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Door het gebruik van de internetsite van SOM Perfume en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard de Cliënt deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de internetsite.

SOM Perfume is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Cliënt.

De bedoeling van deze Algemene voorwaarden is om voor alle partijen duidelijkheid te scheppen en zodoende discussies te voorkomen. 

 

1. Geheimhouding & Intellectueel eigendom

In het kader van een Bespoke Perfume Traject and Business to Business project is de Cliënt verplicht tot geheimhouding van alle door SOM Perfume verstrekte (eventueel: vertrouwelijke) informatie en gegevens jegens derden, ook na beëindiging van de dienstverlening. 

SOM Perfume is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door haar vervaardigde en/of verstrekte parfums, recepturen, producten, installaties en andere materialen. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-, fotografie-, film-, muziek- en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is de Cliënt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke toestemming van SOM Perfume of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 Indien een order uitgevoerd moet worden naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzigen van de Cliënt, garandeert de Cliënt dat daardoor geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt gemaakt. De Cliënt vrijwaart SOM Perfume voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot schade- vergoeding alsmede voor alle kosten die in verband daarmee voor SOM Perfume ontstaan, inclusief kosten van rechtsbijstand.

SOM Perfume zal op haar beurt voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van vertrouwelijke gegevens, alsook Bespoke Perfume recepturen, van de Cliënt en die gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de dienstverlening aan de Cliënt. De Cliënt geeft SOM Perfume toestemming om de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken. Met betrekking tot hoe wij in het kader van de nieuwe Privacy wetgeving / AVG  mei 2018 omgaan, verwijzen wij uitdrukkelijk naar onze Privacy Policy.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Cliënt tot het doen van een aanbod. SOM Perfume is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Cliënt geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van zes (6) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Een aanbod van de potentiële Cliënt, zoals eerder genoemd in dit artikel, wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

 • de potentiële Cliënt precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen
 • een offerte of opdrachtbevestiging door de Cliënt is getekend en door SOM Perfume is ontvangen ingeval door SOM Perfume een op naam gestelde offerte of opdrachtbevestiging is uitgebracht

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Cliënt is overhandigd dan wel, in het geval van het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Cliënt opgegeven emailadres.

Cliënt en SOM Perfume komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de eerder genoemde voorwaarden is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van SOM Perfume zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

Een order verstrekt door de Cliënt, is voor hem bindend, ongeacht de wijze waarop deze door hem is gegeven. Dit geldt ook indien de order is verstrekt door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, waarbij bij wege van vaststelling geldt dat het bewijs dat de order niet bindend is ex artikel 7:900 BW rust op de Cliënt.

Een aanbieding/offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien een daarop gebaseerde order niet binnen 6 weken ondertekend aan SOM Perfume is geretourneerd.

Aanbiedingen zijn tevens slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

Wijzigingen in de order dienen door de Client schriftelijk aan SOM Perfume te worden medegedeeld. Pas door en vanaf de schriftelijke aanvaarding daarvan door SOM Perfume, zijn wijzigingen in de order van kracht. Eventuele meer- of minderkosten als gevolg van door SOM Perfume aanvaarde wijzigingen in de order komen ten laste c.q. ten gunste van de Client. Wijzigingen in de order kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden. SOM Perfume is hiervoor op generlei wijze aansprakelijk, onverminderd het bepaalde in artikel “levering en leveringstijd” onder de aanvullende voorwaarden voor internationale, ‘made to order’ en Bespoke orders.

Monsters/proefexemplaren worden steeds bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de zaken daaraan dienen te beantwoorden. Het is niet toegestaan monsters/proefexemplaren te verhandelen en/of te ge- of verbruiken.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. SOM Perfume is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3. Prijzen 

Alle prijzen zijn weergegeven in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW en andere heffingen vanuit overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten bij offertes en of aanbiedingen tenzij anders en specifiek aangegeven. Uitzonderingen hierop kunnen zijn: producten die niet in opdracht zijn gemaakt en dus in eigen beheer worden aangeboden via diverse kanalen, zowel on- als offline. 

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

De Cliënt is de prijs verschuldigd die SOM Perfume in haar bevestiging conform de artikelen bij ‘aanbiedingen en totstandkoming’ van deze voorwaarden heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgaven, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door SOM Perfume worden gecorrigeerd.

Bezorgkosten en/of shipping costs zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat en/of gewicht van het bestelde product alsook van de aflever locatie. 

In het kader van het maken van een vervolg batch van een (Bespoke) Perfume zijn de volgende voorwaarden van toepassing. 

 • SOM Perfume geeft een inkoopsprijs exclusief btw af ten tijde van het componeren van de Bespoke Perfume, deze prijs is indicatief en dus niet bindend, uiteraard streven wij hier wel naar. 
 • Omdat wij uitsluitend werken met Botanische extracten kan het zijn dat één of meer extracten binnen de compositie door bijvoorbeeld schaarsheid of slechte oogst ineens veel duurder zijn. In dit geval nemen we altijd contact op om samen met de Cliënt overleg te plegen of we deze batch op dat moment gaan uitvoeren en wat de consequenties zijn tot de eerder gehanteerde prijzen. 
 • Wanneer een extract tijdelijk van sterk verminderde kwaliteit is of niet leverbaar  kan het zijn dat we de order voor al dan niet bepaalde tijd willen opschorten, dit omdat we de kwaliteit ten allen tijde willen kunnen waarborgen. In dit geval informeren we de Cliënt zo spoedig mogelijk.
 • Voor al onze producten hanteren wij diverse strenge en bij wet bepaalde criteria, onder andere de “IFRA Standards” In het onwaarschijnlijke geval wanneer een extract ineens niet meer als “IFRA compliant” zou worden bevonden, dan zijn wij genoodzaakt om dit extract niet meer te gebruiken. Wanneer dit betreffende extract in een voor Cliënt eerder gecomponeerde receptuur zit én er een nieuwe order geplaatst is nemen wij direct contact op met de Cliënt om een passende oplossing aan te bieden. In dit onwaarschijnlijke geval was op het moment van componeren van de originele receptuur, de receptuur wel “IFRA compliant”. Daar kan, op geen enkele wijze of met terugwerkende kracht, aanspraak op welke manier dan ook gemaakt worden.

 Indien zich gedurende het tijdvak gelegen tussen enerzijds de offertedatum resp. de totstandkoming van de overeenkomst en anderzijds de datum van levering, een stijging van een of meerdere kostprijsfactoren voordoet, is SOM Perfume gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande:

– dat indien aflevering van de zaken plaatsvindt binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst, de in de overeenkomst vermelde prijzen onveranderd worden aangehouden;

– dat indien binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijsverhoging plaatsvindt, de Client gerechtigd is om binnen 8 dagen na verzending van de mededeling daarvan, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel ontbonden te verklaren, hetgeen uitsluitend schriftelijk kan geschieden. De Client heeft in zodanig geval geen recht op schadevergoeding.

4. Betaling

Bij bestellingen van welke aard dan ook kan op de volgende manieren worden betaald:   overboeking per bank of met pin betaling. SOM Perfume kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Cliënt, is voldaan.

De facturering geschiedt tegelijk met de levering. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Client de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen, zonder dat verrekening, opschorting en of korting is toegestaan.

 Indien het factuurbedrag niet op de vervaldag is voldaan, is de Client in verzuim door het enkele verloop van de termijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval wordt de vordering van SOM Perfume van rechtswege verhoogd met vertragingsrente ter hoogte van 1,5% per maand (of een gedeelte daarvan) over de factuurwaarde incl omzetbelasting, te berekenen vanaf de vervaldag. Indien de wettelijke handelsrente over een bepaalde periode hoger mocht zijn dan voornoemd percentage heeft SOM Perfume het recht de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Indien de Client in verzuim is, dient hij tevens incassokosten te vergoeden, welke kosten gesteld worden op 15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 115,-.

In het geval dat door SOM Perfume een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Cliënt in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. SOM Perfume is geen partij in de relatie tussen de Cliënt en de kaartuitgever.

Ten laste van de Cliënt komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die SOM Perfume als gevolg van de niet nakoming door Cliënt van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is SOM Perfume bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Cliënt de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van de verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft SOM Perfume ernaar bestellingen van producten die op voorraad zijn binnen 5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd, alsook de genoemde levertijd in andere overeenkomsten gesloten met SOM Perfume geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. SOM Perfume kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

Leveringen vinden plaats op het door de Cliënt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient SOM Perfume de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Cliënt.

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Cliënt. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan €5.445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Cliënt op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

Voor alle internationale, ‘made to order’ of Bespoke orders verwijzen we expliciet naar de volgende aanvullende voorwaarden:

Binnen de EU geschiedt een order met waarde tot €4000 DAP (ICC Incoterms 2020) met als expliciete voorwaarde dat de totale kosten van het transport worden doorberekend aan de Client. Bezorgkosten en/of shipping costs zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat en/of gewicht van het bestelde product alsook van de aflever locatie. 

Levering van de zaken buiten de EU of binnen de EU met een order waarde van €4000 of meer door SOM Perfume geschiedt FCA (ICC Incoterms 2020) af (opslag)locatie SOM Perfume. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor rekening en risico van de Client.

Indien de Client wenst dat de zaken door SOM Perfume worden getransporteerd en SOM Perfume stemt hiermee in dan geldt onverminderd dat de zaken FCA (ICC Incoterms 2020) af (opslag)locatie SOM Perfume worden geleverd. De zaken zijn derhalve voor risico van de Client vanaf het moment van levering FCA (ICC Incoterms 2020) af (opslag)locatie

SOM Perfume. Het vervoer geschiedt voorts voor rekening en risico van de Client. De minimale afroeptermijn voor de Client bedraagt in dat geval 5 werkdagen.

De Client is gehouden de zaken bij levering te controleren op zichtbare gebreken, alsmede deze te keuren naar maat, tint, soort, type

en hoeveelheid, een en ander voorzover van toepassing. Indien de Client de zaken in ontvangst neemt zonder schriftelijke aan- of opmerkingen, wordt de Client na 8 dagen geacht de zaken volledig en zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd. Reclamaties ten aanzien van zichtbare gebreken worden in dat geval niet in behandeling genomen en het recht op ontbinding van de overeenkomst, het recht tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding vervalt.

De opgegeven levertermijnen en -tijden gelden bij benadering, en zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Het niet aanhouden van de door SOM Perfume opgegeven levertijden kan niet aangemerkt worden als een toerekenbare tekortkoming van laatstgenoemde en geeft de Client niet het recht de overeenkomst te ontbinden of de opdracht te annuleren en levert evenmin een grond voor schadevergoeding op, dan na ommekomst van een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de overeengekomen levertijd, gevolgd door een bij aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot verzonden ingebrekestelling waarbij SOM Perfume een redelijke termijn wordt gegund om de verbintenis tot levering alsnog na te komen, respectievelijk de verstrekte opdracht alsnog uit te voeren. In ieder geval levert het niet inhouden van levertijden nooit een grond voor schadevergoeding op. Indien (tijdige) levering op enig moment onmogelijk blijkt te zijn, zal SOM Perfume dat zo spoedig mogelijk kenbaar maken.

De Client is verplicht de gekochte zaken af te nemen binnen de overeengekomen termijn. Indien hij zulks nalaat staat het SOM Perfume vrij naar eigen inzicht over de zaken te beschikken, onverminderd de verschuldigdheid van de koopsom.

Indien geen termijn van afname is overeengekomen dient de Client de zaken af te nemen binnen 1 maand na de opgegeven levertijd. Indien de opgegeven levertijd onverhoopt niet gerealiseerd kan worden door SOM Perfume dient de contractant de zaken af te nemen binnen 1 maand na de door SOM Perfume aangepaste levertijd. Indien de Client zulks nalaat staat het SOM Perfume vrij naar eigen inzicht over de zaken te beschikken, onverminderd de verschuldigdheid van de koopsom.

De Client zal SOM Perfume tenminste 48 uur voor de afname schriftelijk

in kennis stellen wanneer de zaken door hem worden afgehaald. Indien hij zulks nalaat, blijven eventuele hieruit voortvloeiende (meer-)kosten voor zijn rekening.

6. Ruilen en herroepingsrecht

Klachten dienen schriftelijk en rechtstreeks ter kennis van SOM Perfume te worden gebracht, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten.

Klachten over geleverde zaken worden niet in ontvangst genomen, indien aan de zaken be- en/of verwerkingswerkzaamheden zijn verricht nadat van enig gebrek is gebleken.

Afwijkingen in maat en tint welke binnen de gebruikelijke toleranties vallen geven geen recht tot reclame.

SOM Perfume zal ten aanzien van alle klachten in de gelegenheid worden gesteld deze te controleren. Bij gegrond bevinding door SOM Perfume heeft SOM Perfume de keuze de zaken terug te nemen, te ruilen, een reductie op de prijs te geven of andere maatregelen te treffen.

Retourzendingen worden uitsluitend in ontvangst genomen indien de retourzending vooraf is goedgekeurd door SOM Perfume en mits de goederen in goede staat én in de originele verpakking worden aangeboden.

De retourzendingen die aan deze eisen voldoen, worden gecrediteerd tegen de oorspronkelijke aankoopprijs verminderd met 25% ter compensatie van de kosten van SOM Perfume. De Cliënt dient de goederen op eigen kosten en voor eigen risico aan SOM Perfume te retourneren. Indien tijdens het vervoer schade ontstaat, is SOM Perfume niet gehouden de koopprijs te crediteren.

Op maatwerk opdrachten, waaronder Bespoke perfume opdrachten, is het niet mogelijk retour te zenden.

Specifiek voor de Webshop consument-Client:

De consument-Cliënt is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en bij een niet gebruikt / geopend product.

Overeenkomsten met consument-Cliënten, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Cliënt het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij SOM Perfume, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.

Indien de consument-Cliënt van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt SOM Tales of Perfume zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door consument-Koper betaalde.

7. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Cliënt over, nadat Cliënt al hetgeen Cliënt ter zake van enige overeenkomst met SOM Perfume is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

De Cliënt mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet betasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van SOM Perfume wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming is beperkt tot vergoeding van door de Cliënt geleden schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen vergoeding. Behoudens die schadevergoeding, is SOM Perfume jegens de Cliënt niet gehouden tot vergoeding van enige directe, indirecte of gevolgschade, bedrijfsschade en winst- of omzetderving uit welke hoofde ook. Behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid. 

In het geval de Cliënt via SOM Perfume een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SOM Perfume of fabrikant zijn verricht.
 • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.
 • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, nalatig onderhoud of onjuiste opslag
 • indien er gebruik wordt gemaakt van het product na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum

De Cliënt is gehouden SOM Perfume te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen SOM Perfume mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Cliënt dienen te komen.

Het is mogelijk dat SOM Perfume op haar internetsite of sociale media kanalen links opneemt die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. SOM Perfume is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

In geval van overmacht is SOM Perfume niet gehouden haar verplichtingen jegens de Cliënt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite alsook ziekte van betreffende partners die nodig zijn om de levering te verwerken en/of produceren.

9. Geschillenbeslechting

Op de overeenkomsten tussen de Cliënt c.q. andere contracterende partijen en SOM Perfume is Nederlands recht van toepassing. Indien de Cliënt en SOM Perfume een geschil hebben, zijn zij gehouden eerst te proberen dit geschil in onderling overleg op te lossen. Als geen oplossing wordt gevonden en het geschil tot een procedure leidt, is alleen de bevoegde rechtelijke instantie waar SOM Perfume gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen – voorzover de wetgever niet anders heeft bepaald. Dat geldt ook in geval van kort geding of enige vergelijkbare voorlopige voorzieningenprocedure. Ten laste van de Cliënt komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die SOM Perfume als gevolg van de niet nakoming van Cliënt van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die ontstaan of voortvloeien uit een met SOM Perfume gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, Nederland.

SOM Perfume is gevestigd te Beesel (Bussereindseweg 47, 5954 CG) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80657028. Het BTW-identificatienummer is NL861751693B01. 

U kunt ons bereiken via de volgende emailadressen:

Voor vragen met betrekking tot deze voorwaarden, privacy policy of AVG 2018 regeling privacy@somperfume.com

Voor vragen van administratieve aard, inquiries en samenwerkingen marielle@somperfume.com

Voor verdere informatie, zie de contactgegevens op www.somperfume.com

of via de volgende telefoonnummers 

Mariëlle Dupuits – Robbe +31(0)620438390

Yves Dupuits +31(0)623806416

SOM Perfume streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.